Obchodní podmínky pro telefonické objednávky


Datum účinnosti: 15.10.2020
 

1. Obecná ustanovení

1.1. Společnost Estée Lauder CZ s.r.o., se sídlem Ovocný trh 2, 110 00 Praha 1, IČ: 41188349, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3497 (dále jen “my” nebo “náš” v příslušném tvaru) Vám poskytuje obsah a služby dostupné na webových stránkách: www.esteelauder.cz (“Stránky”), které se řídí následujícími podmínkami (“Podmínky”), jež se vztahují na nabízení a prodej našich výrobků po telefonu.

 

1.2. Podmínkou pro nákup výrobků je, aby zákazník: (a) dosahoval alespoň věku 18 let nebo aby v případě nezletilosti disponoval řádným svolením svého zákonného zástupce; (b) byl spotřebitelem, což znamená, že musí být fyzickou osobou jednající za účelem nesouvisejícím s její obchodní či podnikatelskou činností, živností nebo profesí a (c) byl držitelem platné kreditní či debetní karty.

 

1.3. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, dle Vaší doručovací adresy a řídí se právními předpisy České republiky („Země“). Tyto právní předpisy jsou v těchto Podmínkách označovány jako „Místní právní předpisy“.

 

1.4. Před telefonickým vystavením objednávky na výrobek budou mít zákazníci možnost vyslechnout si základní ustanovení těchto Podmínek. Zákazníci obdrží e-mailem kopii těchto Podmínek po dokončení prodeje po telefonu.

 

1.5. Odsouhlasením údajů telefonicky poskytnutých našimi zástupci a možností vyslechnout si tyto Podmínky během hovoru potvrzujete, že jste porozuměli těmto Podmínkám a že s nimi bez omezení a výhrad souhlasíte.

 

2. Výrobky

2.1. Informace o výrobcích jsou poskytovány našimi zástupci během hovoru v souladu s Místními právními předpisy.

2.2. Budeme věnovat veškerou přiměřenou odbornou péči zajištění správnosti veškerých relevantních údajů o výrobcích a jejich popisu v okamžiku jejich zanesení do systému; v rozsahu povoleném platným zákonem však nezaručujeme, že tyto údaje a popisy výrobků jsou zcela přesné, úplné, spolehlivé, aktuální a že neobsahují chyby.

2.3. Telefonicky popsané výrobky a veškeré jejich vzorky, které můžeme poskytnout zákazníkovi, jsou určeny pouze k osobnímu použití. Zákazníci nejsou oprávněni prodávat nebo přeprodávat žádné z těchto výrobků nebo jejich vzorky. Vyhrazujeme si právo, na základě oznámení, zrušit dodání nebo snížit množství jakýchkoli výrobků nebo vzorků, jež mají být poskytnuty zákazníkovi, pokud by jejich dodání mohlo být v rozporu s těmito Podmínkami.

3. Ochrana soukromí

3.1. Pročtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů, které Vám byly poskytnuty v e-mailovém potvrzení objednávky, a kterými se řídíme při nakládání s Vašimi osobními údaji pro účely zpracování objednávky.

4. Ceny

4.1. Veškeré ceny výrobků dostupných prostřednictvím našich zástupců jsou uváděny včetně DPH v zákonné sazbě a v místní měně. Poplatky za dodání sděluje zástupce telefonicky zákazníkovi před dokončením objednávky a jsou připočteny k ceně výrobků; tyto poplatky jsou uvedeny samostatně na potvrzení objednávky.

4.2. Pravidelně ověřujeme správnost cen, avšak nemůžeme zaručit, že nedojde k žádné chybě. V případě zjištění zjevné chyby v ceně výrobku nabízíme zákazníkovi možnost zakoupení výrobku za správnou cenu nebo zrušení objednávky.

4.3. Ceny mohou být kdykoli pozměněny. Platnými cenami jsou ceny uvedené našimi zástupci k datu vystavení objednávky ze strany zákazníka.

5. Vystavení objednávky

5.1. Zákazníci mohou telefonicky kontaktovat náš Zákaznický servis a svou objednávku vystavit po telefonu; přitom jim bude poskytnuta asistence v podobě jednoduchých pokynů.

5.2. Při vystavení objednávky musí zákazník uvést, jaký výrobek (výrobky) si přeje zakoupit a zároveň jeho/jejich množství, přičemž může objednat až 4 (čtyři) kusy jakéhokoli výrobku, s celkovou maximální hodnotou 15.000,- Kč (patnáct-tisíc-korun-českých) na jednu objednávku vystavenou jedním zákazníkem.

5.3. Zástupce si následně telefonicky se zákazníkem potvrdí popis vybraného výrobku (vybraných výrobků) a údaje o něm (nich), tj. informace o základních vlastnostech požadovaných výrobků, podrobné údaje o ceně a způsobech platby, informace o poplatcích za doručení, informace o podmínkách a způsobech uplatnění práva na odstoupení, adresu, na níž lze uplatnit reklamace, údaje službách podpory zákazníků a odpovědnosti za vady.

5.4. Před odesláním objednávky bude mít zákazník možnost zkontrolovat a upravit veškeré údaje uvedené na objednávce včetně údajů pro fakturaci a dopravu, a to před tím, než nákup potvrdí.

5.5. Zákazník následně poskytne zástupci nezbytné údaje (tj. jméno, e-mailovou adresu, doručovací adresu atd.), aby mohl objednávku zákazníkovi telefonicky vystavit.

5.6. Pro provedení platby bude zákazník požádán, aby uvedl své platební údaje. Pokud bude telefonická konverzace nahrávána, bude nahrávání v tomto okamžiku pozastaveno po dobu, kdy bude zákazník telefonicky poskytovat své platební údaje.

5.7. Zástupce následně potvrdí Zákazníkovi, zda platba proběhla úspěšně a stejně tak potvrdí dokončení objednávky.

5.8. Krátce po telefonickém dokončení objednávky Zákazník obdrží e-mail potvrzující přijetí objednávky. V souladu s místními právními předpisy obsahuje e-mailové potvrzení přijetí objednávky shrnutí těchto Podmínek, informace o základních vlastnostech zakoupených výrobků, podrobné údaje o ceně a způsobech platby, informace o poplatcích za doručení, informace o podmínkách a způsobech uplatnění práva na odstoupení, adresu, na níž lze uplatnit reklamace, kontaktní údaje Zákaznického servisu a informace o odpovědnosti za vady.

5.9. Pokud nebude potvrzení objednávky doručeno do 24 hodin od odeslání, mohou se na nás zákazníci obrátit s žádostí o pomoc na čísle +420228880364 .

5.10. V případě jakýchkoli dotazů či problémů vzniklých při vystavování objednávky nebo požadavku na informace týkajících se již vystavené objednávky se na nás mohou zákazníci obracet bezplatně telefonicky na čísle +420228880364 nebo Kontaktuje Nás. Pro rychlejší vyřízení požadavku zákazníkům doporučujeme, aby měli připraveno číslo své objednávky.

6. Služba dárkového balení

6.1. Pokud je v příslušné Zemi k dispozici služba dárkového balení a pokud si zákazník přeje objednané zboží zabalit jako dárek, postačí, aby tento požadavek sdělil zástupci, který jej zaeviduje. Pokud požadavek na dárkové balení objednávky zahrnuje více než jeden výrobek, vytvoříme jedno dárkové balení pro všechny výrobky. Pro Českou republiku tato služba v současnosti není dostupná.

7. Promo kódy

7.1. Pokud v dané Zemi platí promo kódy, je pro využití kódu třeba, aby zákazník tuto skutečnost sdělil zástupci, který nabídkový kód v rámci objednávky uplatní. Na jednu objednávku lze použít jeden promo kód.

8. Způsoby platby

8.1. Zákazníci mohou výrobky zaplatit kreditní kartou. Pro platby jsou přijímány následující kreditní karty:
• Visa
• MasterCard

8.2. Nepřijímáme kreditní karty se zúčtovací adresou mimo EHP.

8.3. Nepřijímáme platby přes platformy PayPal ani Apple Pay jako možný způsob platby.

8.4. Zákazníkům nebude stržena platba za žádný výrobek až do jeho odeslání.

8.5. Pro zajištění bezpečnosti zákazníků je nutné, aby fakturační jméno a adresa zákazníka odpovídaly údajům z kreditní karty použité pro platbu. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku, která tato kritéria nesplňuje.

8.6. U všech držitelů kreditních karet je provedeno ověření platnosti a schválení ze strany vydavatele. Pokud vydavatel platební karty zákazníka odmítne z jakéhokoli důvodu schválit nebo neschválí platbu v náš prospěch, ať před provedením nebo po provedení platby, neodpovídáme za jakékoli zpoždění doručení nebo nedoručení výrobků.

8.7. Z Vaší platební karty bude stržena příslušná kupní cena v daný okamžik uvedená Zákaznickým servisem. Svým souhlasem s odesláním objednávky nám dáváte výslovné svolení k provedení takového schválení platební karty, a přísně pro legitimní účely a výlučně v rozsahu povoleném platnými předpisy k předávání nebo získávání informací (včetně veškerých aktualizovaných informací) o Vás třetím stranám nebo od třetích stran, včetně zejména čísla Vaší platební karty o k ověření Vaší totožnosti, ověření platnosti Vaší platební karty, pro získání schválení platební karty a schválení jednotlivých nákupních transakcí.

9. Dotazy týkající se objednávek

9.1. Výrobky jsou zpravidla dodány do 2 až 5 pracovních dnů. Pokud jde o informace o dodání, mohou se na nás zákazníci obracet na tel. čísle +420228880364 nebo Kontaktuje Nás.

9.2. V některých případech může být objednávka nebo její část z různých důvodů zrušena naším systémem. Mezi tyto důvody patří následující:
• Zboží není dostupné, přestože věnujeme veškerou odbornou péči tomu, abychom zajistili, že nedostupné zboží bude jasně označeno jako nedostupné
• Nemožnost zpracování údajů o platbě
• Nemožnost doručení zboží na uvedenou adresu
• Vystavení duplicitní objednávky
• Zrušení objednávky na základě požadavku zákazníka

9.3. V případě zrušení objednávky obdrží zákazník e-mail, jímž bude vyzván, aby vysvětlil důvod zrušení objednávky. Zákazníkům nebude účtován žádný poplatek za zrušení objednávky. Bude-li si zákazník přát vystavit novou objednávku nebo v případě jakýchkoli dotazů týkajících se zrušené objednávky, se na nás může zákazník kdykoli obrátit na tel. čísle +420228880364 nebo Kontaktuje Nás.

10. Dodání

10.1. Objednávky jsou zpracovávány a objednané výrobky doručovány pouze v pracovní dny (od pondělí do pátku s výjimkou bankovních prázdnin). Objednávky vystavené v sobotu a neděli budou zpracovány následujícího pracovního dne. Nejsme schopni zpracovávat objednávky zaslané na adresu poštovního schránky.

10.2. Poplatky za dopravu nese zákazník; tyto poplatky jsou sděleny telefonicky a uvedeny na dodacím listu.

10.3. V souladu s Místními právními předpisy budou výrobky dodány do 30 (třiceti) dnů od vystavení objednávky zákazníkem, pokud zákazníkovi ve stejné lhůtě neoznámíme (včetně oznámení e-mailem), že objednané výrobky nejsou dostupné, a to i dočasně nedostupné.

11. Právo na odstoupení

11.1. Naším cílem je nabízet zákazníkům nejlepší kosmetické výrobky. Pokud se zákazník domnívá, že výrobky, které od nás obdržel, neodpovídají jeho očekávání, má v souladu s Místními právními předpisy právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) pracovních dnů od data doručení výrobků.

11.2. Lhůta pro odstoupení činí (14) čtrnáct dnů od data, kdy Vy nebo Vámi uvedená třetí strana, která není dopravcem, obdrží zboží. U smluv vyplývajících z objednávky několika druhů zboží, které mají být doručeny samostatně, činí doba pro odstoupení čtrnáct dnů od data, kdy Vy nebo Vámi uvedená třetí strana, která není dopravcem, obdrží poslední položku takové objednávky.

11.3. Toto právo na odstoupení se však netýká personalizovaných výrobků s výjimkou případů vad výrobků nebo dodání neúplného nebo nesprávného zboží . V případě dodání poškozeného nebo personalizovaného výrobku je nutné, aby nás zákazníci bezodkladně kontaktovali na tel. čísle +420228880364 nebo Kontaktuje Nás.

11.4. Oznámení o záměru zákazníka odstoupit od smlouvy nám může být zasláno Kontaktuje Nás s uvedením čísla objednávky zákazníka a popisem a množstvím vracených výrobků.                 

11.5. Abychom mohli vyhovět Vašemu odstoupení v dané lhůtě, postačí, když poskytnete prohlášení, jímž nás budete informovat o svém záměru uplatnit své právo na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení. V balení objednaného zboží naleznete dodací list s údaji o objednávce společně s informacemi o postupu vracení zboží. Pokud výrobky uvedené na dodacím listu neodpovídají obsahu zásilky, je nutné, aby nás zákazník o této skutečnosti informoval na tel. čísle +420228880364 .

11.6. Náš Zákaznický servis následně vystaví zákazníkovi autorizační číslo a e-mailové potvrzení. Je třeba, aby si zákazník poznamenal své autorizační číslo, jež v budoucnosti sdělí Zákaznickému servisu v souvislosti s touto záležitostí.

11.7. Pokud zákazník vrátí výrobky z jiných důvodů, než jsou vady výrobku nebo neúplné či nesprávné zásilky, musí si zákazník vrácení zboží sám zařídit a zaplatit.

11.8. V případě uplatnění práva na odstoupení se zavazujeme, že zákazníkovi uhradíme cenu výrobků v plné výši do třiceti (30) dnů od data přijetí oznámení o odstoupení, pokud nám budou dopraveny zpět nepoužité a nepoškozené co nejdříve to bude možné, avšak nejpozději do 14 dnů od data přijetí Vašeho prohlášení o odstoupení, a pokud před úhradou obdržíme doklad o tom, že zboží bylo odesláno zpět. Jsme oprávněni úhradu odmítnout, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud nám nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dřív. Peníze za vrácené zboží budeme vracet pouze na původně použitou kreditní kartou. Po provedení úhrady zákazníkovi zašleme e-mailové oznámení.

11.9. Důrazně doporučujeme zaslání balíku doporučenou zásilkou (takovou, u níž je vyžadován podpis při převzetí).

11.10. Předcházející ustanovení se vztahují pouze na nákupy uskutečněné po telefonu nebo online na naší webové stránce. Na výrobky zakoupené v obchodu se vztahuje reklamační řád daného obchodu.

12. Rozpor zboží se smlouvou

12.1. V případě rozporu zboží se smlouvou podle Místních právních předpisů platí zákonné záruky vyplývající z Místních právních předpisů. Zákazník má nárok na to, aby zboží bylo uvedeno do souladu se smlouvou zdarma nebo na základě opravy nebo výměny. Pokud zboží nebude uvedeno do souladu se smlouvu některým z výše uvedených způsobů, má zákazník právo na příslušnou slevu z ceny výrobků nebo na zrušení smlouvy. Zákazník se vzdává těchto práv, pokud nám neoznámí rozpor se smlouvou v přiměřené době poté, co takový rozpor se smlouvou zjistí. Neseme odpovědnost v případech, kdy se rozpor se smlouvou projeví do tří (3) let od dodání výrobků

13. Rozhodné právo a pravomoc soudů

13.1. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s Místními právními předpisy.

13.2. Veškeré spory vyplývající z výkladu, platnosti a/nebo vyhotovení těchto Podmínek spadají do pravomoci příslušného soudu v místě pobytu nebo bydliště zákazníka.

13.3. Zákazník výslovně prohlašuje, že před sjednáním této Smlouvy mu byly poskytnuty veškeré informace dle § 1811 a dle § 1820 občanského zákoníku, což svým souhlasem s podmínkami stvrzuje a nežádá další vysvětlení. Zákazníkovi byly sděleny zejména následující informace:
• Naše identifikační a kontaktní údaje
• Popis objednaného zboží a produktů včetně informací o ceně, nákladech na dopravu a platbách,
• informace o právech z vadného plnění a způsob uplatnění práv, doba trvání smlouvy a podmínky ukončení, rozhodné právo a jazyk pro komunikaci mezi stranami a pro uzavření smlouvy, informace o právu odstoupit od smlouvy (vč. podmínek, lhůt a vzorového formuláře pro odstoupení), údaje o mimosoudním řešení sporů, a další povinné informace. Tyto informace jsou rovněž dostupné na webu: www.esteelauder.cz/terms-sale.
• Zákazník zároveň výslovně stvrzuje, že nemá připomínek k obsahu Podmínek ani nevznáší žádný protinávrh.
• Zákazník svým výslovným souhlasem potvrzuje, že obsah Smlouvy a Podmínek je v souladu s údaji, které nám Zákazník sdělil.
• Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Zákazník v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy.

14. Kontakty

14.1. S požadavky na jakékoli informace a telefonickou podporu v souvislosti s výrobky a způsoby nákupu po telefonu se na nás zákazníci mohou obracet Kontaktuje Nás nebo telefonicky na tel. čísle +420228880364 .

15. Reklamace

15.1. Přejete-li si zakoupené zboží reklamovat, obraťte se na nás na Kontaktuje Nás.

 

Copyright © Estée Lauder Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

Top