ESTÉE LAUDER CZECH REPUBLIC ONLINE
PODMÍNKY POUŽITÍ

Datum účinnosti: [1.3.2018]

Společnost Estée Lauder Czech Republic Online (Estée Lauder CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 580/2, PSČ 11000, Česká republika, IČ: 411 88 349, DIČ: CZ41188349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3497, [+420 224 216 658], [info@esteelauder.cz]) (dále jen „Estée Lauder Czech Republic Online“), vám poskytuje obsah a služby dostupné na Stránkách za následujících podmínek, za podmínek našeho vnitřního předpisu o ochraně osobních údajů a v souladu s dalšími podmínkami a předpisy, které můžete najít na našich Stránkách v souvislosti s určitou funkcí, vlastnostmi nebo propagací či zákaznickými službami, přičemž všechny jsou zahrnuty v těchto podmínkách a jsou považovány za jejich součást (dále společně jen „Podmínky“). Návštěvou nebo použitím Stránek potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, rozumíte jim a bez omezení a výhrad souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni.

1. Ochrana soukromí

Přečtěte si, prosím, náš Vnitřní předpis o zpracování osobních údajů online,abyste porozuměli našim opatřením na ochranu osobních údajů.

2. Produkty a služby pro osobní účely

Produkty a služby popsané na Stránkách a jakékoliv jejich vzorky, které vám můžeme poskytnout, jsou určeny k použití výhradně pro osobní účely. Vzorky, které od nás obdržíte, nesmíte prodávat ani dále distribuovat. Vyhrazujeme si právo, ať již po předchozím upozornění nebo bez něj, zrušit nebo snížit množství jakýchkoliv produktů nebo služeb, které vám mají být poskytnuty, pokud se na základě našeho výhradního uvážení domníváme, že by mohlo dojít k porušení těchto Podmínek.

3. Přesnost informací

Usilujeme o to, aby naše popisy produktů na Stránkách byly co nejpřesnější; v rozsahu povoleném příslušnými zákony však nezaručujeme, že popisy produktů, barvy, informace nebo jiný obsah dostupný na Stránkách je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bez chyb.

4. Duševní vlastnictví

Veškeré informace a obsah dostupný na Stránkách a jejich vzhled a celkový dojem, zejména ochranné známky, loga, servisní značky, texty, grafika, ikony tlačítek, obrázky, audio klipy, kompilace dat a software a jejich kompilace a organizace (dále společně jen „Obsah“) jsou vlastnictvím společnosti Estée Lauder Czech Republic Online, našich spřízněných osob, partnerů nebo poskytovatelů licence a jsou chráněny zákony Spojených států amerických a mezinárodními zákony, včetně zákonů upravujících autorská práva a ochranné známky.

S výjimkou případů uvedených v omezených licencích v Oddílu 5 bnebo tak, jak to vyžadují příslušné zákony, nesmí být Obsah ani jakákoliv část Stránek použita, reprodukována, duplikována, kopírována, prodána, dále distribuována, zpřístupněna, upravena nebo jinak využita, ať již zcela nebo částečně, bez našeho výslovného předchozího souhlasu v písemné podobě.

5. Omezené licence

Udělujeme vám omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu na Stránky a jejich použití pro osobní účely. Tato omezená licence nezahrnuje právo: (a) rozdělit do rámců nebo použít rozdělovací techniky k rozdělení Stránek nebo jakékoliv jejich části, (b) znovu publikovat, znovu distribuovat, přenášet, prodávat, licencovat nebo stahovat Stránky či jakoukoliv část a/nebo celý Obsah (s výjimkou cachingu nebo tak, jak je to nezbytné k prohlížení Stránek), (c) používat Stránky nebo jakoukoliv část a/nebo celý Obsah pro jiné než osobní účely, (d) měnit, provádět zpětné inženýrství nebo vytvářet jiná odvozená díla na základě Stránek nebo jakékoliv části a/nebo celého Obsahu, (e) shromažďovat údaje o účtu ve váš prospěch nebo ve prospěch jiné strany, (f) používat tzv. meta tagy nebo jakýkoliv jiný skrytý text využívající jakoukoliv část a/nebo celý Obsah nebo (g) používat softwarové roboty, tzv. spiders, crawlers, nebo podobné nástroje ke shromažďování a získávání dat nebo provádět jakékoliv jiné kroky, které by naši infrastrukturu neúměrně zatížily. Beze změny musíte zachovat veškerá majetková označení, která jsou uvedena na Stránkách, připojena k nim nebo v nich obsažena.

Dále vám udělujeme omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k vytvoření hyperlinku na domovskou stránku Stránek, a to výhradně pro osobní, nekomerční účely. Webová stránka odkazující na Stránky (i) může obsahovat odkaz na jakoukoliv část a/nebo celý Obsah, ale nesmí jej replikovat, (ii) nesmí naznačovat, že takovou webovou stránku nebo její služby či produkty schvalujeme, (iii) nesmí nesprávně interpretovat vztah k nám, (iv) nesmí obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, obscénní, urážlivý, kontroverzní nebo nezákonný či nevhodný pro jakoukoliv věkovou skupinu, (v) nesmí nás ani naše produkty nebo služby prezentovat nepravdivě, zavádějícím způsobem, hanlivě nebo jinak urážlivým či nežádoucím způsobem nebo nás spojovat s nežádoucími produkty, službami či názory a (vi) nesmí obsahovat odkaz na jinou než domovskou stránku Stránek. Na základě našeho vlastního uvážení vás můžeme požádat, abyste odstranili jakýkoliv odkaz na Stránky, a vy po obdržení takové žádosti neprodleně takový odkaz odstraníte, pokud vás samostatně a výslovně v písemné podobě nepověříme, abyste odkaz obnovili.

Jakýmkoliv vaším neoprávněným použitím Stránek a jakékoliv části a/nebo celého Obsahu jsou automaticky ukončeny omezené licence uvedené v tomto Oddílu 5 aniž by tím byly ovlivněny jakékoliv jiné opravné prostředky poskytnuté příslušným zákonem nebo těmito Podmínkami.

6. Vaše povinnosti a odpovědnost

Při prohlížení nebo používání Stránek jste povinni dodržovat tyto Podmínky a zvláštní upozornění nebo pokyny pro přístup nebo použití, které jsou uvedeny na Stránkách. Jste povinni vždy jednat v souladu se zákonem, zavedenými zvyklostmi a v dobré víře. Nesmíte provádět žádné změny nebo úpravy Stránek nebo jakéhokoliv Obsahu či služeb, které mohou být uvedeny na těchto Stránkách, a nesmíte žádným způsobem narušit integritu nebo provoz Stránek. Bez omezení obecné platnosti jakéhokoliv jiného ustanovení těchto Podmínek platí, že pokud z nedbalosti nebo úmyslně porušíte kteroukoliv z povinností uvedených v těchto Podmínkách, budete odpovědni za veškeré ztráty a škody, které tím mohou vzniknout společnosti Estée Lauder Czech Republic Online, našim spřízněným osobám, partnerům nebo poskytovatelům licence.

7. Váš účet

Pokud jste starší 18 let, můžete se na našich Stránkách zaregistrovat. Pokud jste dosud 18 let věku nedosáhli, registraci neprovádějte. Pokud jste starší 18 let a zaregistrujete se, obdržíte e-mailovou adresu/uživatelské jméno a heslo ke svému účtu. Jste odpovědni za zachování mlčenlivosti ohledně vašeho účtu, uživatelského jména a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači. Jste povinni zajistit, že informace budou aktuální, úplné, přesné a pravdivé. Souhlasíte s tím, že přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity, ke kterým dojde na vašem účtu, pod vaším jménem a/nebo heslem. Souhlasíte s tím, že poskytnete pouze aktuální, úplné, přesné a pravdivé informace. Pokud Stránky prohlížíte a používáte jménem jiné osoby, prohlašujete, že jste oprávněni danou osobu jako zmocnitele zavazovat ve vztahu ke všem Podmínkám zde uvedeným, a pokud takové oprávnění nemáte, souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami vázáni a přijmete odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou jakýmkoliv neoprávněným použitím Stránek nebo Obsahu v důsledku takového zpřístupnění nebo použití. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odmítnout poskytnutí služby a/nebo ukončit účty v případě, že dojde k porušení těchto Podmínek a my na základě svého výhradního uvážení dospějeme k závěru, že bude v nejlepším zájmu společnosti Estée Lauder Czech Republic Online tak učinit.

8. Odkazy na třetí strany

Neneseme odpovědnost za obsah jakýchkoliv webových či jiných stránek, které odkazují na Stránky nebo na které se na Stránkách odkazuje. Odkazy uvedené na Stránkách jsou pouze orientační a neznamenají, že naše společnost, naše spřízněné osoby nebo naši partneři daný obsah, produkt, službu nebo dodavatele, na kterého je odkazováno, schvalují. Na tyto webové nebo jiné stránky se připojujete na vlastní riziko. Nejsme jakýmkoliv způsobem odpovědni za prostudování a vyhodnocení jakýchkoliv webových nebo jiných stránek, které odkazují na Stránky nebo na které se na Stránkách odkazuje, neručíme za jejich nabídky ani nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za úkony, obsah, produkty nebo služby na takových webových a jiných stránkách, zejména jejich vnitřní předpisy o ochraně osobních údajů a podmínky. Měli byste si proto pečlivě přečíst podmínky a vnitřní předpisy na ochranu osobních údajů na všech webových a jiných stránkách, které navštívíte.

9. Zvláštní vlastnosti, funkce a akce

Tyto Stránky mohou nabízet určité zvláštní vlastnosti a funkce nebo akce (jako například soutěže, loterie nebo jiné nabídky), které mohou (a) kromě těchto Podmínek nebo namísto nich podléhat i dalším podmínkám použití, pravidlům a/nebo předpisům a mohou (b) být nabízeny námi nebo třetími stranami. O takových případech vás budeme informovat, a pokud se rozhodnete těchto nabídek využít, souhlasíte s tím, že vaše využití těchto nabídek bude podléhat těmto dalším nebo samostatným podmínkám použití, pravidlům a/nebo předpisům.

10. Předložené informace

Naše společnost zpravidla odmítá nevyžádané návrhy a myšlenky. Nehledě na tuto zásadu odmítat nevyžádané návrhy a myšlenky budeme veškeré dotazy, zpětnou vazbu, návrhy, myšlenky nebo jiné informace, které nám poskytnete (dále společně jen „Předložené informace“), považovat za nemajetkové a nedůvěrné. V souladu s podmínkami našeho Vnitřní předpis o zpracování osobních údajů online a v rozsahu povoleném příslušnými zákony nám předáním nebo zasláním jakýchkoliv Předložených informací tímto udělujete právo kopírovat, používat, reprodukovat, měnit, upravovat, překládat, publikovat, licencovat, distribuovat, prodávat nebo postoupit Předložené informace jakýmkoliv způsobem, který budeme považovat za vhodný, zejména kopírováním, ať již části nebo celku, vytvářením odvozených děl, šířením a zobrazováním jakýchkoliv Předložených informací v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu nebo pomocí jakékoliv technologie, ať již dnes známé nebo v budoucnu vyvinuté, samostatně nebo jako součást dalších děl, nebo použitím Předložených informací v rámci našich produktů nebo služeb či v souvislosti s nimi. Dále berete na vědomí, že Předložené informace vám nebudou vráceny a že můžeme vámi Předložené informace a jakékoliv myšlenky, koncepce nebo know-how v nich obsažené bez úhrady peněžité částky nebo bez jakékoliv jiné formy úplaty použít pro jakýkoliv účel, zejména pro účely vývoje, výroby, distribuce a marketingu produktů.

Pokud nám poskytnete Předložené informace, prohlašujete a zaručujete se, že jste vlastníkem práv k Předloženým informacím nebo je máte jinak pod svou kontrolou. Dále prohlašujete a zaručujete, že takové Předložené informace nepředstavují ani neobsahují softwarové viry, komerční nabídky, řetězové dopisy, hromadné zásilky nebo jakoukoliv formu spamu. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jakoukoliv osobu či subjekt nebo nás jakkoliv jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoliv.

Předložených informací. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za veškeré nároky vyplývající nebo související s jakýmikoliv právy k jakýmkoliv Předloženým informacím nebo jakékoliv škody vyplývající z Předložených informací.

11. Uživatelský obsah

Pokud na Stránkách převádíte, nahráváte, zveřejňujete, zasíláte elektronickou poštou či jinak dáváte k dispozici údaje, texty, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, obrazový materiál, video nahrávky, zprávy či jiné materiály (dále jen „Uživatelský obsah“), nesete za Uživatelský obsah plnou odpovědnost. Tento Uživatelský obsah představuje Předložené informace dle Oddílu 10 To znamená, že za veškerý Uživatelský obsah zveřejněný na Stránkách nesou odpovědnost příslušné třetí strany, nikoliv naše společnost. Zavazujete se, že se nebudete podílet ani napomáhat dalším osobám či je podporovat v tom, aby se podílely na převádění, nahrávání, zveřejňování, zasílání elektronickou poštou či jiném zpřístupňování Uživatelského obsahu na Stránkách, (a) který je nezákonný, škodlivý, výhrůžný, hanlivý, obtěžující, nevhodný, pomlouvačný, vulgární, obscénní, nactiutrhačný, útočný s ohledem na soukromí jiné osoby, nenávistný či rasově, etnicky nebo jinak zaujatý, (b) který nejste oprávněni zpřístupňovat dle jakéhokoliv zákona či na základě smluvních nebo fiduciářských vztahů, (c) o kterém víte, že je falešný, nepřesný či zavádějící, (d) za který jste obdrželi od jakékoliv třetí strany náhradu či úplatu nebo (e) který porušuje jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo či jiné majetkové právo jakékoliv strany. Dále se zavazujete, že nepřevedete, nenahrajete, nezveřejníte, nezašlete elektronickou poštou ani jinak nezpřístupníte jakýkoliv softwarový vir, nevyžádanou či neoprávněnou reklamu, nabídku ani propagační materiál, včetně řetězových dopisů, hromadné pošty či jakékoliv formy spamu. Dále se zavazujete, že (i) se nebudete vydávat za jinou osobu či subjekt ani nebudete zavádějícím způsobem interpretovat vaše spojení s jakoukoliv osobou či subjektem, (ii) nebudete provádět „stalking“ ani jinak nikoho obtěžovat ani nebudete takové obtěžování druhých obhajovat, navádět k němu či škodit jakékoliv třetí straně nebo jakkoliv působit újmu nezletilým osobám, (iii) padělat nadpisy či jinak manipulovat s identifikačními rysy za účelem zakrytí původu jakéhokoliv Uživatelského obsahu, (iv) úmyslně či neúmyslně porušovat jakýkoliv platný místní, státní, národní či mezinárodní právní předpis nebo (v) shromažďovat či ukládat identifikační údaje o jiných uživatelích.

Neschvalujeme ani nekontrolujeme Uživatelský obsah převáděný či zveřejňovaný na Stránkách a z toho důvodu neručíme za přesnost, integritu či kvalitu Uživatelského obsahu. Berete na vědomí, že užíváním Stránek se můžete dostat k Uživatelskému obsahu, který je vůči vám urážlivý, hrubý či zaujatý. Za žádných okolností neneseme jakoukoliv odpovědnost za jakýkoliv Uživatelský obsah, zejména za jakékoliv chyby, opomenutí v jakékoliv Uživatelském obsahu či za jakoukoliv ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu, kterou utrpíte v důsledku užívání jakéhokoliv Uživatelského obsahu přenášeného, nahrávaného, zveřejňovaného, zasílaného elektronickou poštou či jinak zpřístupňovaného prostřednictvím Stránek.

Berete na vědomí, že naše společnost je oprávněna (avšak nikoliv povinna) dle svého uvážení odmítnout zveřejnění či odstranění jakéhokoliv Uživatelského obsahu a vyhrazuje si právo měnit, zkracovat či zrušit jakýkoliv Uživatelský obsah. Aniž by tím byla dotčena obecná platnost výše uvedeného či jakéhokoliv jiného ustanovení těchto Podmínek, máme právo odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah, kterým se porušují tyto Podmínky nebo který je jinak problematický, a vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odmítnout poskytování služby uživatelům, kteří porušují tyto Podmínky nebo porušují práva jiných osob.

12. Stížnosti vyplývající z porušení autorských práv

Respektujeme duševní vlastnictví jiných osob. Pokud jste přesvědčeni, že z materiálů podléhajících autorským právům byly pořízeny kopie způsobem, který zakládá porušení autorských práv, zašlete prosím v tom smyslu e-mail nebo písemnou zprávu našemu Pověřenému zástupci s uvedením následujícího: (i) identifikace díla (děl) podléhajícího (podléhajících) autorským právům, u nichž tvrdíte, že byla porušena autorská práva, a potvrzení, že jste vlastníkem autorského práva nebo osobou oprávněnou jednat jménem vlastníka autorského práva, (ii) popis materiálu, u něhož tvrdíte, že došlo k porušení, a umístění materiálu na Stránkách a (iii) vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Naším Pověřeným zástupcem pro oznamování stížností na porušení autorských práv je [BUDE DOPLNĚNO]

UPOZORNĚNÍ: VÝŠE UVEDENÉ KONTAKTNÍ INFORMACE JSOU UVEDENY VÝHRADNĚ ZA ÚČELEM INFORMOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ESTÉE LAUDER CZECH REPUBLIC ONLINE O TOM, ŽE DOŠLO K PORUŠENÍ MATERIÁLU PODLÉHAJÍCÍHO AUTORSKÉMU PRÁVU. ŽÁDNÉ DALŠÍ DOTAZY NEBUDOU V RÁMCI TOHOTO POSTUPU ZODPOVÍDÁNY A MĚLY BY BÝT SMĚŘOVÁNY NA NAŠI SKUPINU ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB, A TO E-MAILEM NA ADRESU info@esteelauder.cz.

13. Prohlášení a záruky; omezení odpovědnosti

STRÁNKY JSOU PREZENTOVÁNY „JAK JSOU“. V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI ČI STRÁNKAMI NEČINÍME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJEME ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV ČI VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, S VÝJIMKOU PŘÍPADU, KDY NELZE TATO PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY ZE ZÁKONA VYLOUČIT.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVEM NEBUDEME ODPOVĚDNI (AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY ČI ZÁKONA (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI JINAK) ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZA JAKÉKOLIV (A) PŘERUŠENÍ PROVOZU, (B) ZPOŽDĚNÝ PŘÍSTUP ČI PŘERUŠENÍ PŘÍSTUPU NA STRÁNKY, (C) NEDORUČENÍ, ŠPATNÉ DORUČENÍ ÚDAJŮ, JEJICH NARUŠENÍ, ZNIČENÍ ČI JINÉ ZMĚNY, (D) ZTRÁTU ČI ŠKODU JAKÉHOKOLIV DRUHU VZNIKLOU V DŮSLEDKU ZACHÁZENÍ S ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY UMÍSTĚNÝMI NA STRÁNKÁCH NEBO PREZENTOVÁNÍ ODKAZŮ NA JINÉ STRÁNKY NA STRÁNKÁCH, (E) POČÍTAČOVÉ VIRY, SYSTÉMOVÁ SELHÁNÍ ČI PORUCHY, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT NEBO KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK, VČETNĚ HYPERLINKU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY NEBO HYPERLINKU Z TĚCHTO STRÁNEK, (F) JAKÉKOLIV NEPŘESNOSTI ČI OPOMENUTÍ V OBSAHU ČI (G) PŘÍPADY MIMO NAŠI PŘIMĚŘENOU KONTROLOU.

14. Odškodnění

Zavazujete se nás hájit, odškodnit a ochránit před jakoukoliv ztrátou, škodou či náklady, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, vyplývajícími z jakéhokoliv nároku, žaloby či žádosti vznesené třetí stranou v souvislosti s vaším užíváním těchto Stránek či porušením těchto Podmínek. Dále se zavazujete nás odškodnit za jakoukoliv ztrátu, škodu či náklady, včetně nákladů právního zastoupení, vyplývající z vašeho užívání softwarových robotů, tzv. spiders, crawlers či podobných nástrojů ke sběru a získávání údajů či z jakéhokoliv vašeho úkonu, kterým se nepřiměřeným způsobem zatíží naše infrastruktura.

15. Spory

V souvislosti s jakýmkoliv sporem ohledně Stránek se veškerá práva a povinnosti a veškeré úkony zamýšlené těmito Podmínkami budou řídit a budou vykládány v souladu s českým právním řádem. V nejširším rozsahu povoleném příslušnými zákony bude jakýkoliv spor související jakýmkoliv způsobem s vaší návštěvou Stránek postoupen příslušnému soudu České republiky, s výjimkou případů, kdy jste jakýmkoliv způsobem porušili či ohrozili naše práva k duševnímu vlastnictví nebo práva k duševnímu vlastnictví našich spřízněných osob, partnerů či poskytovatelů licencí či jinak zapříčinili podání žaloby a kdy můžeme požadovat vydání předběžného opatření či jiného vhodného prostředku nápravy u jakéhokoliv soudu příslušné jurisdikce; pro tyto účely souhlasíte s jurisdikcí a místem jakéhokoliv takového soudu.

16. Souhlas s přijímáním oznámení elektronicky zveřejněním na Stránkách a prostřednictvím elektronické pošty

YSouhlasíte s tím, že od nás budete elektronickou cestou přijímat jakékoliv smlouvy, oznámení, sdělení či jiné komunikace (dále jen společně „Oznámení"), na které odkazují tyto Podmínky, a to zejména elektronickou poštou či zveřejněním oznámení na Stránkách. Souhlasíte s tím, že veškerá Oznámení, která vám doručíme elektronicky, jsou v souladu s jakoukoliv zákonnou podmínkou, že tato sdělení budou v písemné podobě. K odepření souhlasu s přijímáním Oznámení elektronickou cestou nás musíte v tomto smyslu informovat e-mailem na adrese info@esteelauder.cz a přestat užívat tyto Stránky. V takovém případě všechna práva, která vám byla udělena na základě těchto Podmínek, zejména omezené licence uvedené v Oddílu 5 těchto Podmínek, automaticky zanikají. Bohužel nemůžeme poskytovat výhody plynoucí z těchto Stránek uživatelům, kteří nesouhlasí s přijímáním Oznámení elektronickou cestou.

17. Obecná ustanovení

Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto Podmínky dle našeho uvážení měnit tak, že příslušné změny uvedeme na Stránkách a vydáme o nich oznámení. Jakékoliv změny nabývají účinnosti neprodleně po uveřejnění na Stránkách a po vydání příslušného oznámení. Vaše následné nepřerušované užívání Stránek zakládá váš souhlas se všemi takto změněnými Podmínkami. Můžeme ukončit jakékoliv z práv udělených dle Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jste povinni neprodleně splnit jakoukoliv výpověď či jiné oznámení, včetně případného ukončení veškerého užívání Stránek.

Žádné ustanovení v těchto Podmínkách nebude vykládáno jako ustanovení, kterým se mezi námi zakládá jakékoliv zastoupení, veřejná obchodní společnost či jiná forma společného podniku. Tím, že od vás nebudeme požadovat plnění jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek, nebude ovlivněno naše plné právo na plnění takového ustanovení kdykoliv v budoucnosti a naše vzdání se práva na plnění jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za vzdání se práva na plnění samotného ustanovení. Pokud se dle jakéhokoliv platného právního předpisu stane kterékoliv ustanovení těchto Podmínek nevynutitelným či neplatným nebo bude takovým shledáno na základě jakéhokoliv rozhodčího nálezu či soudního rozhodnutí, neovlivní tato nevynutitelnost či neplatnost vynutitelnost a platnost těchto Podmínek jako celku; tyto Podmínky však budou příslušným soudem upraveny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původnímu záměru stran, jak je uvedeno v původním ustanovení.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně těchto Podmínek nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese info@esteelauder.cz.

Copyright©Estée Lauder Laboratories LLC. Všechna celosvětová práva vyhrazena.

This content contains code that should not be entered into CMS content.

Please remove the code and put it instead into templates and/or the site's CSS or Javascript files.

This code risks breaking the site's frontend display, breaking the CMS edit screen, and causing difficulties when localizing this content to another locale.

Top